9.11.23

 

 2023/2024. õa tegevuskava

Õppeaasta tegevuskavas tuuakse välja õpilasi puudutavad traditsioonilised üritused ja tegevused kuude lõikes. Täpsustatud ja täiendatud tegevuskavaga saab õppeaasta jooksul tutvuda kooli kodulehel ja õppetöö infostendil.

Aeg

Tegevus

Vastutaja

Kaasatud/seotud isik-(ud)

Kogu õppeaasta

Vajaduspõhised õpilaste üldkogunemised

Katrin Kits

Anneli Kaasik

klassijuhatajad, kõik õpilased

Puudumiste, hilinemiste, käitumise ja hoolsuse arvestus ja järelevalve

Siiri Klasberg

Anneli Kaasik

klassijuhatajad

Raamatukogutöö arendamine

Talvi Tamm

õpetajad

Kooli kodukorra jt dokumentide vajaduspõhine uuendamine

Katrin Kits

kogu koolipere

september

 

Valikainete valimine ja kinnitamine (1.kl ja gümn.)

Anneli Kaasik

1. klasside ja G-1 klassijuhataja, valikainete õpetajad

Pikapäeva- ja tugiõpperühmade avamise vajaduse selgitamine ja avalduste esitamine rühmade moodustamiseks

Anneli Kaasik

HEV –koordinaator, klassijuhatajad

Väikerühmade ja paindlike õpperühmade avalduste esitamine rühmade moodustamiseks

Külvi Kivisild

Anneli Kaasik klassijuhatajad

Ainealase koostöö planeerimine ja organiseerimine, ainerühmade tegevusplaanide esitamine

Anneli Kaasik

Ainerühmade juhid

Õpilaste registreerimine Stuudiumisse (Nooruse õppehoone)

Anneli Morgenson

Roland Plaum

Nooruse tn õpetajad

Üleminekueksamite ja –arvestuste õppeainete kinnitamine

Katrin Kits

Anneli Kaasik

ainerühmad

aineõpetajad

HEV-õpilaste kaardistamine ja ind. õppekavade rakendamine

Merle Varblane

Anneli Kaasik

klassijuhatajad

aineõpetajad

1. oktoobriks

Eelkooli õppetöö korraldamine

Anneli Kaasik

Lea Oja

Aile Kippar

september -

oktoober

Õpilaste kaasamine kooli arendustegevustesse

Katrin Kits

Anneli Kaasik,

Marie-Johanna Kippar

Natalia Roditšenko

ÕE

oktoober

Õpilaste registreerimine nutisport.eu õpikeskkonda

Anneli Morgenson

matemaatika õpetajad

september - mai

Õppekäigud

 

klassijuhatajad

aineõpetajad

oktoober -

märts

Erasmus+ projekt, õpiränded

Anneli Kaasik

Siiri Klasberg

Indrek Niibo

õpetajad

oktoober - jaanuar

9.ja 12. klassi õpilaste nõustamine lõpueksamite valikute osas

Anneli Kaasik

klassijuhatajad,  karjääriõpetaja Siiri Klasberg,

psühholoog Helgi Hilborn

november -

jaanuar

12. kl õpilaste elektrooniline registreerimine lõpueksamitele

Roland Plaum

Anneli Kaasik,

klassijuhatajad

 

jaanuar

Riigieksamite komisjonide esitamine SA Innovele

Anneli Kaasik

seotud aineõpetajad

veebruar

Eksamite ja arvestuste plaani ning komisjonide koosseisude esitamine direktorile kinnitamiseks

Anneli Kaasik

aineõpetajad

märts-aprill

Gümnaasiumi e-sisseastumistestide läbiviimine

Anneli Kaasik

aineõpetajad

aprill - juuni

Riigi- ja koolieksamite läbiviimine

Katrin Kits

Anneli Kaasik

komisjonide liikmed,

aineõpetajad

aprill-juuni

Õpilaste gümnaasiumisse vastuvõtmine

Katrin Kits

Anneli Kaasik,

kooli sekretär Liivi Liivak (dok.)

juuni

Üleminekuklasside õppetöö lõpetamine, täiendava õppetöö korraldamine

Anneli Kaasik

klassijuhatajad

aineõpetajad

Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine

Katrin Kits

Anneli Kaasik Roland Plaum, klassijuhatajad

Koolielus toimuvaga saab täiendavalt tutvuda järgnevatel internetiaadressidel:

https://tapagymnaasium.ee

https://www.facebook.com/tapagymnaasium