28.01.24

 

Kooli raamatukogu

Raamatukogu juhataja: Talvi Tamm

Telefon: +372 32 22 318

e-mail: raamat@tapagymnaasium.ee

Facebook: https://www.facebook.com/kooliraamatukogu

Tule julgelt meie juurde aega veetma! Meie püüame pakkuda teile uuenduslikku ja põnevat lähenemist raamatumaailma ning toredaid vabaaja tegevusi.

 

Tapa Gümnaasiumi kooliraamatukogu kasutab Raamatukogude info- ja kataloogisüsteemi (RIKS) veebilahendust RIKSWEB, mille vahendusel saad tutvuda Tapa valla ja teiste süsteemiga liitunud raamatukogude fondide hetkeseisuga.

 

Sisekorra eeskiri

 

Käesolev Tapa Gümnaasiumi (edaspidi TG) raamatukogu kasutamise eeskiri reguleerib lugejateeninduse, lugejate õigused ja kohustused TG raamatukogus.

1. Lugejaks registreerimine

1.1. TG lugejaks võivad olla TG õpilased, õpetajad ja teenistujad. Kokkuleppe alusel teenindatakse ka TG-ga mitteseotud inimesi.

1.2. Lugejaks registreeritakse õpilasi klassinimekirjade alusel ja teisi isikuid isikut tõendava dokumendi alusel. Lugejad taasregistreeritakse iga õppeaasta algul; lugejate andmed kontrollitakse ja täpsustatakse.

1.3. Esimene lugejapilet antakse lugejale tasuta. Lugejapilet on nimeline ja seda ei tohi edasi anda teistele isikutele. Õpilastele kehtib lugejapilet kogu TG-s õppimise aja. Edasine pikendamine toimub lugeja isikliku pöördumise alusel. Võlgnevuse korral lugejapiletit ei pikendata. Kui lugejapilet ära kaob, tuleb lugejal uus pilet endal osta (10 eek). Lugejapilet annab õiguse kasutada kõiki raamatukogu teenuseid.

1.4. Raamatukoguteenusteks on:

  • teavikute kojulaenutus;

  • teatme- ja infoteenindus;

  • elektrooniliste andmebaaside kasutamine;

  • arvutite kasutamine;

  • paljundamine (A4 1 pool 50 senti);

  • videode kohalkasutuse võimalus.

2. Teavikute kasutamine

2.1. TG raamatukogu toimub laenutamine ainult lugejapileti esitamisel. Õpikuid laenutatakse koju kogu õppeaastaks, teiste trükiste laenutustähtaeg on 14 päeva.

2.2. Eriti väärtuslikke teavikuid ja perioodikaväljaannete viimaseid numbreid raamatukogust välja ei laenutata.

2.3. Raamatute laenutustähtaega võib pikendada, kui antud raamatut ei ole nõudnud teised lugejad.

2.4. Tagastamistähtaegade ületamisel ei ole võimalik lugejal laenutada ühtegi järgmist trükist. KUi võlglane pole reageerinud meie korduvatele meeldetuletustele, lahendab probleemi direktsioon.

2.5. Suure nõudlusega teavikute saamiseks võib panna ennast järjekorda.

2.6. Lugejal on võimalik ka iseseisvalt Riks-Webist otsida infot raamatu olemasolu kohta raamatukogus. Täpsemalt tuleb sellest juttu raamatukogutundides.

2.7. TG töötajatel tuleb töövahekorra lõpetamisel ja õpilastel õpingute lõpetamisel või katkestamisel tagastada raamatukogule kõik laenutatud trükised, sõltumata laenutustähtajast.

2.8. Kui lugeja soovib laenutada raamatut, mida pole gümnaasiumi raamatukogus ega linnaraamatukogus, on seda võimalik tellida Rahvusraamatukogust. Lugejale läheb see maksma raamatu tagasi saatmise kulu ulatuses.

3. Raamatukogus viibimine

3.1. Õpilased võivad raamatukogus viibida ainult vahetunni ajal, kui pedagoogide ja raamatukogutöötajate vahel ei ole kooskõlastatud teisiti.

3.2. Peale tunde võivad õpilased viibida raamatukogus ka tundide ajal.

3.3. Raamatukogu külastades jäetakse koolikotid ukse kõrvale seina äärde.

3.4. Õpilased moodustavad laenutamist oodates järjekorra.

4. Raamatukogus on keelatud:

4.1. söömine, joomine;

4.2. viibimne tunni ajal, kui puudub õpetaja kooskõlastus raamatukoguga;

4.3. jooksmine riiulite vahel;

4.4. panna üheaegselt mängima telekat ja muusikakeskust;

4.5. panna teleka hääletugevust suuremaks kui 15;

4.6. häirida oma käitumisega teisi lugejaid.

5. Arvutite kasutamine

5.1. Raamatukogu lugejal on õigus tasuta kasutada TG raamatukogus arvutites olevaid andmebaase, internetiühendust ja Microsoft Office programme.

5.2. Arvuti kasutamine toimub eelregistreerimise alusel.

5.3. Ühe arvuti taga tohib olla ainult üks õpilane!

5.4. Eelisjärjekorras saavad aja õpilased, kes kasutavad arvutit koolitööks.

5.5. Koolitööks kasutatav arvutiaeg võib olla kuni 2 tundi.

5.6. Muuks otstarbeks kasutatav arvutiaeg on mitte rohkem kui 15 minutit päevas.

5.7. Keelatud on arvutimängude mängimine!

5.8. Mittereglementeeritud probleemid lahendatakse raamatukogu juhataja otsusel.

6. Lugeja vastutus

6.1. Lugeja kannab vastutust iga kasutamiseks võetud teaviku, tehnikavahendi või muu inventari eest, kuni see on tagastatud raamatukogutöötajale.

6.2. Teaviku rikkumise või kaotamise korral tuleb see asendada täpselt sama väljaandega või tasuda kompensatsioon, mille suuruse määrab vastavalt hinnale raamatukogu juhataja.

6.3. Lugejal tuleb talle kasutada antud tehnikavahendi või muu inventari lõhkumise korral raamatukogule hüvitada tekitatud kahju.

6.4. Lahkarvamuse korral võib pöörduda kooli juhtkonna poole, kes lahendab vaidlusalused küsimused.

6.5. Raamatukogu kasutamise korra eiramise puhul võib raamatukogu juhataja teha TG direktorile ettepaneku süüdlase karistamiseks või jätta lugeja ajautiselt ilma raamatukogu kasutamise õigusest.

6.6. Ettepanekute ja küsimustega võib lugeja pöörduda raamatukogu juhataja poole.

7. Raamatukogutöötaja õigused

Õpilase puhul, kes eirab raamatukogu või arvuti kasutamiskorda, võib raamatukogutöötaja rakendada järgnevaid abinõusid:

7.1. kutsuda õpilast korrale;

7.2. keelata õpilasel lõhkuda raamatuid ja ajakirju;

7.3. nõuda õpilaselt raamatute, ajakirjade oma kohale tagasi panemist;

7.4. nõuda õpilasel raamatukogust koheselt lahkumist;

7.5. kehtestada arvuti- ja lugemissaali kasutamiskeeldu ühest nädalast kuni kuu ajani;

7.6. kasutada teiste probleemida lahendamiseks kooli kodukorras kehtestatud reegleid.