31.01.24

 

Õppenõukogu

 

Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppejuht, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja. Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik. Koosolekule kutsutakse vajaduse korral lapsevanemaid ja teisi isikuid.

 

Õppenõukogu esimees on direktor, aseesimees õppejuht või direktori poolt määratud isik.

 

Korralised õppenõukogud 2023/24. õppeaastal

Aeg

Õppenõukogu tegevus

ÕN juhataja

Kaasatud/

seotud

 isik(-ud)

30. aug 2023

 

1. Täiendava õppetöö lõpetamine, õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja klassikursuse kordama jätmine.
2. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine
3. 2023/24. õa töökorraldus
4. Info

Anneli Kaasik

kõik õpetajad

3.-6. jaanuar 2024

 

1. Eelarveaasta 2024
2.Kooli raamatukogu kogude komplekteerimise tutvustamine
3. Tugimeetmete rakendamine õpilastele I poolaastal

Katrin Kits

kõik õpetajad

raamatukogu juhataja

7. juuni 2024

1. III trimestri lõpetamine, aastahinded

2.Üleminekuklasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine.

3.Täiendavale õppetööle jätmine (+täiendava õppetöö ajakava).

4.Otsustatakse üleminekuklasside  õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.

Katrin Kits

Anneli Kaasik

klassijuhatajad

aineõpetajad

 

18. juuni 2024

 

1. Otsustatakse põhikooli lõpetamine ja põhikooli lõputunnistuse väljaandmine.

2. Otsustatakse õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

3. Otsustatakse gümnaasiumi lõpetamine ja gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine.

4. Otsustatakse õpilaste tunnustamise kuld- ja hõbemedaliga.

6. Õpetajate tunnustamine

Katrin Kits

Anneli Kaasik

klassijuhatajad

aineõpetajad

 

30. august 2024

 

1. Otsustatakse täiendavale õppetööle jäetud õpilaste järgmisse klassi üleviimine

2. 2023/2024. õa sisehindamise tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.

3. Lõppeva õppeaasta tegevusnäitajate koondi esitamine õppenõukogule (ainerühmade juhid, huvijuht, infojuht, majandusalajuhataja, õppejuht ja tugisüsteemide esindaja) .

4. 2024/2025. õa üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.

Katrin Kits

Anneli Kaasik

kõik õpetajad

 

Õppenõukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab vähemalt üks kolmandik õppenõukogu liikmetest või kui see on vajalik erakorralise küsimuse lahendamiseks. Koosolekut juhatab õppenõukogu esimees või aseesimees.

Õppenõukogude protokollid ja otsused on leitavad Tapa Vallavalitsuse dokumendiregistris Delta tähisega TG.