5.12.23

 

Õpilase vastuvõtt 1. klassi

Tapa Gümnaasiumi 1. klassi võetakse õpilaseks kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele Tapa Gümnaasium on elukohajärgne kool. Vaba õppekoha olemasolul võetakse vastu õpilasi ka väljast poolt Tapa valda.

Tapa Gümnaasiumi 1.klassi vastuvõtmiseks esitab vanem vastavasisulise avalduse alates käesoleva aasta 1. maist kuni 15. juunini, millele lisab:

1.     sisseastuja isikut tõendava dokumendi (eelistatult sünnitunnistuse või –tõendi kuna see on ainus dokument, kus on näha õpilase põlvnemine) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

2.     vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

3.     lasteaia lõpetanud lapse puhul ka lisaks lapse koolivalmiduskaardi (tagastatakse vanemale I kooliastme lõpus või õpilase koolist väljaarvamisel);

4.     täiendavad dokumendid, kui sisseastujale on määratud erisused õppekava või õppesisu osas (nt Rajaleidja soovitus eritoe või tõhustatud toe määramiseks, vähendatud õpitulemusi või soovitus õppida lihtsustatud õppekava järgi jms).

Õpilaspileti ja matrikli jaoks esitab lapsevanem klassijuhatajale lapse kaks dokumendipilti.

Isiku õpilaste nimekirja arvamise ja klassi määramise otsuse teeb kooli direktor tulenevalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" § 27-st.

 

Avaldusi saab esitada:

·      digitaalselt digiallkirjastatult kooli üldmeilile kool@tapagymnaasium.ee;

·      posti teel kooli aadressil Pargi 12, Tapa linn, 45106;

·      kooli üldmeili või telefoni 32 22311 teel eelnevalt kokkuleppel otsekontaktina kooli kantseleisse.

Vajadusel saab erandkorras esitada avalduse kuni käesoleva aasta  25. augustini.

 

Õpilase vastuvõtt 10. klassi 

Tapa Gümnaasium on ühinenud gümnaasiumitesse kandideerimise ühiskatsetega (e-sisseastumistestidega). 10. klassi kandideerimisel arvestatakse 9. klassi õpitulemusi ja e-sisseastumistestide ning vestluse tulemusi. 

Vastuvõtu ajakava 2024. a SELGUMISEL!

Tapa Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise eelduseks on põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus. Kõigil kandidaatidel on võrdne õigus konkureerida gümnaasiumi astumisel. 

Gümnaasiumisse vastuvõtmisel hinnatakse isiku teadmisi ja oskusi koolis kehtestatud tingimustel:

1.     Õpilane esitab motivatsioonikirja.

2.     Õpilane sooritab viiest ainevaldkonnast koosneva komplekstesti.

3.     Põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne peab üldjuhul olema vähemalt 4,0.

4.     9. klassi lõputunnistusel ei tohi olla rohkem kui neljas aines hindeks "3".

5.     Põhikooli lõpueksamite keskmine hinne peab olema vähemalt 4,0.

6.     Pingerea aluseks on 15- palline süsteem:

·      lõputunnistuse keskmine hinne - 5 palli;

·      9. klassi kolme eksami keskmine hinne - 5 palli;

·      komplekstesti tulemus - 5 palli.

 

Vastuvõtt mittestatsionaarsesse õppesse

 

Mittestatsionaarsesse õppesse võetakse õpilane vastu eelnevat haridust tõendava dokumendi alusel (põhikooli lõputunnistus, väljavõte eelneva õppeasutuse õpilasraamatust).