5.12.23

 

TG raamatukogu põhimäärus

1. Üldsätted
 
1.1. Tapa Gümnaasiumi raamatukogu (edaspidi "raamatukogu") on Tapa linna munitsipaalomandisse kuuluv raamatukogu.
 
1.2. Raamatukogu asub Tapa linnas Aadressil Pargi 12.
 
1.3. Raamatukogu on avatud E-R 7.45-15.00.
 
1.4. Raamatukogu vajadused kaetakse kooli eelarvest.
 
1.5. Raamatukogu juhindub oma tegevuses "Kooliraamatukogu töökorralduse alustest" (Haridusministri määrus nr. 1 02.01.01), kooli põhimäärusest ja koolis välja antud seadusaktidest.
 
2. Raamatukogu ülesanded
 
Kooliraamatukogu:
 
2.1. teenindab kooli õpilasi, õpetajaid, haldus- ja teenindavat personali ning lapsevanemaid;
 
2.2. arendab õpilaste iseseisvat õpitöö oskust ja lugemishuvi;
 
2.3. komplekteerib oma kogud vajalike väljaannetega, säilitab ja teeb need lugejatele kättesaadavaks;
 
2.4. töötleb raamatukokku saabunud väljaandeid ning koostab vajalikud infosüsteemid (kataloogid, kartoteegid, andmebaasid);
 
2.5. vastab päringutele, annab informatsiooni;
 
2.6. korraldab näitusi, muid üritusi ning tutvustab oma kogusid;
 
2.7. peab raamatukogu arvestust, annab oma tegevusest aru kooli juhtkonnale ning esitab statistilise aruande Kultuuriministeeriumile;
 
2.8. arendab koostööd teiste raamatukogudega.
 
3. Raamatukogu õigused ja kohustused
 
Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
 
3.1. täiendada oma kogusid ostude, annetuste ja vahetustega;
 
3.2. osutada raamatukogu kasutajaile tasulisi eriteenuseid;
 
3.3. kasutada otstarbekalt kooli vara ning tagada selle heaperemehelik säilitamine;
 
3.4. tagada eelarveliste vahendite sihipärane ja otstarbekas kasutamine.
 
4. Raamatukogu töötajad
 
4.1. Raamatukogus töötavad raamatukogu juhataja ja raamatukoguhoidja. Nendega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu kooli direktor.
 
4.2. Raamatukogutöötaja vastutab kogude hoidmise, säilimise ja kasutamisvõimaluste tagamise ning teavikute nõuetekohase arvestuse eest, samuti mittevajalike teavikute eemaldamise ja kasutamata teavikute üleandmise eest.