5.12.23

 

Kooliks ettevalmistusrühma töökorraldus

Tapa Gümnaasiumis alustab tööd 6-aastaste ettevalmistusrühmad, mille ülesandeks on arendada ning kujundada teadmisi, oskusi, vilumusi ning käitumisnorme, mis oleksid eduka edasijõudmise ja toimetuleku eelduseks koolis.

Koolieelikute ettevalmistusrühmad on eelkõige mõeldud lastele, kes ei käi lasteaias ning on käesoleva  aasta 1. oktoobriks  saanud 6-aastaseks. Vastu võetakse ka lasteaias käivaid  ja  7-aastaseid lapsi, kelle koolikohustuse täitmine on koolivälise nõustamismeeskonna  otsusega ühe õppeaasta võrra edasi lükatud. 

Avalduse koolieelikute rühma vastuvõtuks saab lapsevanem täita oktoobrikuu jooksul koolis või digitaalselt kooli kodulehel olevat vormi kasutades (vt all seotud failid)

Ettevalmistusrühma töö toimub 1. novembrist 2023. a kuni 15. maini 2024.a 

kolmapäeviti kell 13.00 – 15.00.

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

keel ja kõne;

matemaatika;

kirjutamine;

loovtegevused.

Ettevalmistusrühma õppe- ja kasvatustegevuse mahu ning õppekava eesmärgid määrab õpetaja, arvestades rühma koosseisu ning arenguvajadusi.