Tasemetööd, eksamid ja arvestused 2022/2023. õa

 

 

Riigieksamite vormid ja ajad

 

aeg

õppeaine

24. aprill 2023

eesti keel (kirjalik)

25. aprill 2023

eesti keel teise keelena (kirjalik)

25. – 28. aprill, 2023

eesti keel teise keelena (suuline)

2. mai 2023

inglise keel võõrkeelena (kirjalik)

2.-5. mai, 8. mai 2023

inglise keel võõrkeelena (suuline)

17. mai 2023

matemaatika (kirjalik)

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

aeg

õppeaine

2. juuni 2023

eesti keel (kirjalik)

26. mai 2023

eesti keel teise keelena (kirjalik)

26. mai, 29.-30. mai 2023

eesti keel teise keelena (suuline)

7. juuni 2023

matemaatika (kirjalik)

12. juuni 2023

Valikeksam vene keelest, bioloogiast, keemiast, füüsikast, geograafiast, ajaloost, ühiskonnaõpetusest või inglise, prantsuse, saksa või vene keelest võõrkeelena (kirjalik)

14. juuni 2023

Valikeksam inglise, saksa või vene keeles (suuline)

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 

 

4.klassi tasemetööd

 

aeg

õppeaine

19.-22. september 2022

matemaatika (kirjalik)

23. sept, 26.-27. september 2022

Eesti/Vene keel (kirjalik)

28.september 2022 A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik)
28.-30. sept, 3.-4. okt 2022 A1-keeletasemel eesti keele teise keelena (suuline)

10.-13. oktoober 2022

Loodusõpetus (kirjalik)

7. klassi tasemetööd

 

aeg

Õppeaine

19.-22. september 2022

Matemaatika (kirjalik)

23. sept, 26.-27. sept 2022

Eesti/Vene keel teise keelena (kirjalik)

28. september 2022 A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik)
28.-30. sept, 3.-4. okt 2022 A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline)

4.-5. oktoober 2021

loodusõpetus (kirjalik)

III kooliastme tasemetööd

aeg Õppeaine
17.-18. oktoober 2022          A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik)
17.-21. oktoober 2022   A2-keeletasemel inglise keel (suuline)
11.-12. jaanuar 2023 A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline)
11.-12. jaanuar 2023 A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline)

 

III kooliastme katseline tasemetöö 10.klassi õpilastele

aeg Õppeaine
3.-6. oktoober 2022 Loodusained (kirjalik)

 

Katselised tasemetööd

Aeg Õppeaine Kooliaste/klass
14.-17.märts 2023 Loodusained (kirjalik) IV kooliaste
4.-5. mai 2023 Sotsiaalained (kirjalik) 3.klass
8.-9. mai 2023 Sotsiaalained (kirjalik)

6.klass

 

NB! Inglise keele tasemetöö on mõeldud 7. klassi õpilastele, kes õpivad keelt A-võõrkeelena.

Saksa ja vene keele tasemetöö sobib nii A-võõrkeelena (7.klass) kui ka B-võõrkeelena (9.klass) õpilastele.

 

UURIMIS- JA LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE NING ESITAMISE AJAKAVA 2022/23 õ.a. 

- Tavakirjas on esitatud 8. klassi puudutavad kuupäevad ning bold-kirjastiilis G-2 klassi puudutav informatsioon. 

- Probleemide tekkimisel on G-2. klassi õpilastel ja juhendajatel võimalus esitada uurimistöö või mõni selle osa koordinaatorile konsulteerimiseks. Konsulteerimise aeg, koht ja pikkus lepitakse kokku ning fikseeritakse e-päeviku keskkonnas. 

- Gümnaasiumi teaduskonverents toimub koostöös meedia õpilastega II poolaastal (ettekannetega esinevad G-3 õpilased, kohustuslik G-1 ja G-2 õpilastele), kaasatud on ka 8. klasside loovtööd).

Kuu: 

Kuupäev: 

Tegevus:

I poolaasta

september 

Reede, 16.09 

Põhikooli ja gümnaasiumi aineõpetajad esitavad loovtööde teemad (igaüks 3-4 teemat) ja/või valdkonnad, mida nad on valmis juhendama. Loovtöö teema võib olla lõimitud ainevõistluse temaatikaga või konkursi uurimistööga. 

 

Esmaspäev, 26.09 

G-2 klassi õpilased esitavad oma uurimistöö teema, valdkonna, eesmärgi, probleemi, uurimisküsimuse(d) ja vajadusel hüpoteesid koordinaatorile e-päeviku keskkonna kaudu.

 

Neljapäev, 29.09 

Klassijuhatajad saavad koordinaatorilt loovtööde teemade ja juhendajate nimekirja (õpilasel on õigus valida ka oma teema kooskõlastades selle eelnevalt juhendajaga).

oktoober 

Esmaspäev, 03.10 

Uurimistööde teemade, valdkondade, juhendajate ja juhendatavate nimekiri esitatakse direktorile kinnitamiseks.

 

Reede, 14.10 

Klassijuhatajad edastavad koordinaatorile õpilaste loovtöö teema ja juhendaja valiku koos allkirjastatud juhendaja nõusoleku lehega.

 

Neljapäev, 20.10 

Loovtööde teemade, juhendajate ja 

juhendatavate nimekiri esitatakse direktorile kinnitamiseks.

 

II poolaasta

jaanuar 

Reede, 13.01 

8. klasside õpilased esitavad oma loovtöö päeviku klassijuhatajale vahekokkuvõtteks. Klassijuhataja edastab probleemide korral info koordinaatorile.

veebruar 

Esmaspäev, 06.02 

Õpilased esitavad valmis loovtöö ja selle kirjaliku osa juhendajale parandus- ja täiendus ettepanekute tegemiseks wordi formaadis läbi e-päeviku keskkonna.

märts 

Esmaspäev, 06.03 

Õpilased esitavad juhendajatele korrektselt vormistatud VALMIS loovtöö ning selle kirjaliku osa pdf-formaadis läbi e-päeviku keskkonna, lisades adressaadiks ka 

koordinaatori.

 

Märtsi kuu jooksul 

Õpilasfirma jääkide müümine, erinevad turunduskanalid. Õpilasfirma aruande kirjutamine.

 

Esmaspäev, 13.03 

Õpilased esitavad oma valmis uurimistööd elektrooniliselt läbi e-päeviku keskkonna retsensendile esimeseks retsenseerimiseks. Töödele esmase tagasiside andmiseks on aega 14 tööpäeva.

 

Reede, 17.03 

Loovtööde esitlused

 

Reede, 24.03 

Õpilasfirma aruande elektroonilise versiooni esitamine õpetajale (juhendajale).

 

Reede, 31.03

1. Uurimistöö esialgse tagasiside 

esitamise tähtaeg õpilasele ja tema 

juhendajale läbi e-päeviku keskkonna. Paranduste ja ettepanekute 

sisseviimiseks on aega neli tööpäeva. 

2. Õpilased esitavad valmis õpilasfirma aruande wordi formaadis 

elektrooniliselt läbi e-päeviku 

keskkonna retsensendile esimeseks 

retsenseerimiseks. (tööde läbi 

vaatamiseks on aega 9 tööpäeva)

aprill 

Esmaspäev, 10.04 

Õpilased esitavad oma valmis ja parandatud uurimis- või praktilise töö koordinaatorile. Selle, kas töö vastab nõuetele ja võib esitada retsensendile lõplikuks retsenseerimiseks, otsustab juhendaja allkirjastades töö digitaalselt.

 

Kolmapäev. 12.04 

Koordinaator edastab uurimis- ja praktilised tööd retsensentidele lõplikuks 

retsenseerimiseks, milleks on aega 27 kalendripäeva.

 

Reede, 14.04 

Õpilasfirma aruande esialgse tagasiside esitamise tähtaeg õpilasele ja tema juhendajale läbi e-päeviku.

 

Reede, 21.04 

1. Õpilasfirmad esitavad oma valmis aruande elektrooniliselt pdf-formaadis läbi e-päeviku keskkonna koordinaatorile. Selle, kas aruanne vastab nõuetele, otsustab juhendaja allkirjastades töö digitaalselt. 

2. Koordinaator edastab õpilasfirmade aruanded retsensentidele lõplikuks 

retsenseerimiseks, milleks on aega 18 kalendripäeva.

mai 

Teisipäev, 09.05

1. Uurimis- ja praktiliste tööde ning ÕF aruannete retsensioonide esitamise tähtaeg koordinaatorile. 

2. Uurimistööd ja ÕF aruanded ning retsensioonid esitatakse kaitsmiskomisjoni esimehele ja komisjonile tutvumiseks.

 

10.-12. mai 

Paberkandjal esitatud retsensioonide koopiad või elektrooniliselt esitatud retsensioonid edastab koordinaator klassijuhataja abiga õpilastele.

 

22.-26.mai 

(üleminekueksami-te ja arvestuste 

nädalal)

Uurimistööde ja õpilasfirmade ning praktiliste tööde kaitsmised (kahel päeval ühes komisjonis).

juuni 

Reede, 16. juuni

G-2 uurimistööde- ja praktiliste tööde järelkaitsmine 

Loovtööde järelesitlused

 

Koostas: Maarja Suvorov. 02.10.2022

Kooskõlastatud õppejuhiga: 03.10.2022