Andeka lapse õppetool

Tapa Gümnaasiumis jätkab 2022/2023. õppeaastal tööd Andeka lapse õpe (ALÕ), mille eesmärgiks on luua  kõrge  õpimotivatsiooniga edenenud õpilastele soodsamad võimalused enda  arendamiseks õpetaja juhendamisel just nendes õppeainetes, millest nad on huvitatud ning millega nad tõenäoliselt ka edaspidi tegelevad.

Õpilasi suunavad väikerühmadesse aineõpetajad, klassijuhataja, samuti võib ettepaneku teha lapsevanem ALÕ koordinaatori kaudu eespool toodud kriteeriumide alusel. Hindame kõrgelt kodu toetust.

Andeka lapse õppetool annab õpilasele võimaluse

•      silmaringi laiendamiseks koos teiste  õpihimuliste noortega ning lisab valikuvõimalusi tulevikus;

•      põhjalikumaks ettevalmistuseks väga heade tulemuste saamiseks lõpu- ja riigieksamitel;

•      paremate tulemuste, ka tipptulemuste saavutamiseks erinevatel ainevõistlustel, konkurssidel ja  olümpiaadidel.

 

Käesoleval õppeaastal toimuvad väikerühmatunnid integreeritult kontakttundide ja e-õppena lähtudes õppeaine eripärast ning õpilaste vajadustest ja võimalustest. 

 

Käesoleval õppeaastal toimub Tapa Gümnaasiumis tublide, andekate ja motiveeritud õpilaste arendamine mitmel viisil: 

1.      VÄIKERÜHMAD

•       Gümnaasiumiastmes:

Inglise keel C1 tasemel (Külvi Kivisild)

•      III kooliastmes

Matemaatika  (Sander Serbin)

Saksa keel ja vene keel (vene keelt emakeelena kõnelevatele õpilastele  III kooliaste ja nendele õpilastele, kes õpivad või soovivad B-keelena õppida saksa keelt) (Maarja Suvorov)

•      II kooliastmes

Matemaatika (Sander Serbin)

Eesti keel ja kirjandus (etlus) (Sirje Sell) (II, III kooliastmes ja gümnaasiumis.

 

Lisaks on võimalik osaleda paindliku väikerühma töös (kuni 12 t) enne ainevõistlust. Täpsem info paindlike väikerühmade kohta listakase 9. jaanuariks.

      Püsivus viib sihile!

Täiendav info