22.09.22

Kooliks ettevalmistusrühma töökorraldus 2022/23. õa.

Taas alustavad Tapa Gümnaasiumis tööd 6-aastaste ettevalmistusrühmad, mille ülesandeks on arendada ning kujundada teadmisi, oskusi, vilumusi ning käitumisnorme, mis oleksid eduka edasijõudmise ja toimetuleku eelduseks koolis.

Koolieelikute ettevalmistusrühmad on eelkõige mõeldud lastele, kes ei käi lasteaias ning on käesoleva  aasta 1. oktoobriks  saanud 6-aastaseks. Vastu võetakse ka lasteaias käivaid  ja  7-aastaseid lapsi, kelle koolikohustuse täitmine on koolivälise nõustamismeeskonna  otsusega ühe õppeaasta võrra edasi lükatud. 

Avalduse koolieelikute rühma vastuvõtuks saab lapsevanem täita oktoobrikuu jooksul koolis või digitaalselt kooli kodulehel olevat vormi kasutades

Kooliks ettevalmistusrühma lastevanemate koosolek toimub kolmapäeval, 19. oktoobril kell 18.00.

Ettevalmistusrühma töö toimub  2. novembrist 2022. a kuni 10. maini 2023.a 

kolmapäeviti kell 13.00 – 15.00.

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

keel ja kõne;

matemaatika;

kirjutamine;

loovtegevused.

Ettevalmistusrühma õppe- ja kasvatustegevuse mahu ning õppekava eesmärgid määrab õpetaja, arvestades rühma koosseisu ning arenguvajadusi.

Toimetaja: ROLAND PLAUM